Årets strokeenhet 2016

Pressmeddelande från Riksstroke

  • Årets Strokeenhet är utsedd!

Riksstroke har återigen utsett sjukhus för ”God strokevård” utifrån data insamlat under helåret 2016.

Den klinik som utmärkte sig bäst för ”God strokevård” 2016 var strokeenheten vid

Bollnäs sjukhus som nu får omnämnandet ”Årets Strokeenhet 2016” av styrgruppen för Riksstroke!

Riksstroke är ett kvalitetsregister med syfte att bidra till att strokevården håller hög och jämn kvalitet i hela landet. Riksstroke är unikt bland kvalitetsregistren eftersom det innehåller en kombination av uppgifter om vård och omhändertagande, boende, patientens upplevelser både under akutskedet samt efter 3 och 12 månader efter insjuknandet.

Riksstroke har funnits sedan 1994 och varje år registreras ca 25 000 insjuknanden. Alla svenska sjukhus som vårdar strokepatienter i akutskedet deltar i registreringen. Under den tid som Riksstroke har funnits, har kvaliteten på svensk strokevård förbättrats markant. Men fortfarande finns det mycket att göra för att vården skall hålla en jämn och hög nivå på alla sjukhus i landet.

 

Priset har delats ut till Bollnäs i samband med Riksstrokes användardag den 17 oktober i Stockholm och kommer senare även att presenteras i den senaste Årsrapporten från Riksstroke som webbpubliceras senare under hösten 2017. Rapporten webbpublicerades i preliminär utgåva i juli 2017 och finns tillgänglig på Riksstrokes hemsida (www.Riksstroke.org, under ”Statistik” och ”Årsrapporter”).  Rapporten beskriver strokevården i Sverige på de olika sjukhusen som vårdar akuta strokepatienter. Det är den rapporten som ligger till grund för bedömningen ”Årets Strokeenhet 2016”. Riksstrokepriset kommer även att publiceras på Riksstrokes hemsida.

 

Registerhållare Riksstroke                                                                Kontaktperson vid Riksstrokes kansli

Bo Norrving                                                                                              Maria Háls Berglund

Professor                                                                                                    Statistiker

Neurologiska kliniken                                                                         Medicincentrum

Skånes Universitetssjukhus                                                             Norrlands Universitetssjukhus

221 85 Lund                                                                                             901 85 Umeå

Tel. 046-17 14 66                                                                                  Tel: 090-785 80 84

bo.norrving@med.lu.se                                                                   maria.hals.berglund@vll.se

www.Riksstroke.org                                                                            www.Riksstroke.org

 

 

Vinnarna Bollnäs sjukhus fyra representanter tillsammans med Riksstrokes registerhållare Bo Norrving och biträdande Nationell Riksstrokeskoordinator Hannele Hjelm.