Inbjudan till att delta i TIMING-studien

Alla Sveriges strokeenheter inbjuds att medverka i TIMING-studien, en registerbaserad randomiserad klinisk studie (R-RCT), som genomförs i samarbete mellan Riksstroke och Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR) vid Uppsala universitet.

I TIMING studeras tidpunkt för start av NOAK hos patienter med akut hjärninfarkt och förmaksflimmer. Bakgrunden är att det idag saknas evidens för när behandling med NOAK ska påbörjas efter en akut hjärninfarkt. Bland många strokeläkare finns en tvekan att starta tidigt på grund av befarad blödningsrisk, samtidigt som en onödigt lång väntan kan medföra ökad risk för återinsjuknande i hjärninfarkt.

Det som behövs för att kunna delta i TIMING är att ditt sjukhus påbörjar registrering i Riksstroke tidigt under vårdtillfället, då det är via Riksstroke som studiepatienter identifieras och randomiseras. I övrigt följer registrering och uppföljning Riksstrokes ordinarie rutiner, dvs. inga extra återbesök eller undersökningar.

Rekrytering av patienter startar under våren 2017; ersättning om 2000 kr/patient utgår.

Välkommen med frågor eller intresseanmälan till timingstudien@ucr.uu.se!

Läs mer på Timing-studiens hemsida