Rapport närståendes situation 2017

Uppföljning av närståendes situation 3 och 5 år efter att deras anhöriga insjuknat i stroke. Rapport från Riksstroke utgiven januari 2018. Den finns att läsa under övriga rapporter .
Rapporten är avsedd för patienter och närstående, beslutsfattare i landsting, kommuner och privata verksamheter, de professioner i hälso- och sjukvård och socialtjänst som möter personer med stroke, vissa myndigheter samt för allmänheten. Med tanke på den breda målgruppen har vi försökt hålla språket fritt från medicinska facktermer så långt det varit möjligt. Föreliggande rapport kompletterar och konfirmerar den bild av närståendes situation som framkommit i Riksstrokes tidigare rapporter som nu sammantagna spänner över två decennier. Trots de medicinska framsteg som gjorts under denna tid innebär ett insjuknande i stroke hos en anhörig ofta en förändrad livssituaton för hela familjen, med nya roller och krav för närstående. Rapporterna visar på ett stort behov av stöd från samhället för närstående, såväl tidigt efter insjuknandet som i ett längre perspektiv.