Remissvar vårdförlopp Stroke/TIA

Remissvar vårdförlopp

Sju vårdförlopp är nu klara för remiss. Mellan den 27 januari och den 6 mars 2020 är det öppet att lämna synpunkter.

Som en del i regionernas nationella system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården ingår att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Arbetet stödjs av en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. Syftet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården.
Nu har nationella arbetsgrupper i regionerna tagit fram remissversioner för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom följande diagnoser: höftledsartros, KOL, kritisk benischemi, reumatoid artrit, schizofreni förstagångsinsjuknande, sepsis samt stroke och TIA.

Intressentgrupper
Remissförfarandet är öppet, vilket innebär att alla intressenter är välkomna att lämna synpunkter till exempel patientföreningar, regioner, berörda professioner, kommuner med flera. Vi ser gärna att svaren samordnas inom organisation/förening.

Läs mer här https://skr.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning/personcentreradesammanhallnavardforlopp/remissvarvardforlopp.31558.html