Resultat från användarenkäten

Under våren 2016 genomförde Riksstroke en användarundersökning i syfte att ta reda på hur registret används i verksamheten. Undersökningen genomfördes i form av en enkät som skickades till de 72 sjukhus i Sverige som tar emot akuta strokepatienter. Samtliga sjukhus har besvarat enkäten och totalt bidrog 176 personer med sin upplevelse om Riksstroke.

Enkäten behandlade frågor kring hur Riksstrokedata används, frekvens av användning och också den upplevda nyttan av Riksstroke. Delar av resultatet presenteras närmare i denna rapport. Resultatet av användarundersökningen visar att Riksstroke används aktivt och på ett stort antal områden inom verksamheten och är ett viktigt verktyg i arbetet att förbättra strokevården. Generellt sett är nöjdheten med registret hög och den upplevda nyttan stor.

Rapporten har sammanställts av Maria Háls Berglund, statistiker vid Riksstrokes kansli, och granskats av Marie Eriksson och Bo Norrving från Riksstrokes styrgrupp.

Resultat från användarankäten finns under fliken Övriga rapporter