Patienten i registret

Syftet med registret

Riksstroke är nationellt kvalitetsregister som startade 1994. Det är sjukhusens verktyg för kontinuerlig kvalitetsutveckling av strokesjukvården. Syftet är att främja god strokevård  för alla, oavsett bostadsort, kön och ålder. Sedan 1998 lämnar alla sjukhus i  Sverige uppgifter till registret.  Riksstroke redovisar strokevårdens innehåll och resultat öppet gentemot allmänhet, patienter, professioner samt beslutfattare inom sjukvård och socialtjänst.Riksstroke tjänar även som uppföljningsinstrument för Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård. Registret finansieras av Socialstyrelsen samt  Sveriges Kommuner och Landsting http://www.kvalitetsregister.se/

Vilka registreras

Alla patienter med akut stroke vårdade på sjukhus eller som sökt sjukhusvård. De deltagande enheterna kan registrera subaraknoidalblödningar i Riksstroke och arbeta med dessa data lokalt, men de bearbetas inte centralt.

För patienter med TIA finns ett separat kvalitetsregister knutet till Riksstroke. 

Uppgifter som samlas in

Registreringen omfattar det akuta insjuknandet samt uppföljningar 3 och 12 månader efter strokeinsjuknandet. Generellt har Riksstroke en restriktiv hållning till att inkludera nya variabler, detta för att begränsa arbetsinsatsen för de deltagande klinikerna. Inrapportering och resultatredovisning av 3 månaders uppföljningen sker via Internet . För 12 månadersuppföljningen har Riksstroke anlitat företaget Indikator, Göteborg, som skickat ut (inklusive två påminnelser) och samlat in enkäter.

Se formulär för akutskedet samt 3 månaders uppföljning samt 12 månaders uppföljning.

För fullständig information på vad för uppgifter som samlas in läs här.

Dina rättigheter som patient

För fullständig patientinformation och registerutdrag läs här.

  • Deltagandet i registret är frivilligt och påverkar  inte den vård du får. Om du inte vill att dina uppgifter rapporteras till  registret, läs blanketten patientinformation
  • Att när som helst ha rätt att få uppgifter om dig  själv utplånade ur registret.
  • Att få ett loggutdrag med information om vilken  vårdenhet och vid vilken tidpunkt någon haft åtkomst till dina uppgifter.
  • Till skadestånd om personuppgifterna hanteras i  strid med personuppgiftslagen eller patientdatalagen.
  • Att begära rättelse om personuppgifter inte  hanterats enligt personuppgiftslagen.
  • Du har en gång per år, kostnadsfritt, rätt att få  veta vilka personuppgifter som har registrerats om dig (registerutdrag). En  sådan ansökan ska vara skriftlig, undertecknad och skickas till personuppgiftsombudet  nedan.