Täckningsgrad

Täckningsgrad

Täckningsgraden  beskriver den andel av samtliga vårdtillfällen på sjukhus för akut stroke som  registreras i Riksstroke.
Fr o m 2008 baserar  Riksstroke sina beräkningar av täckningsgrad täckningsgraden på antal  förstagångsinsjuknanden registrerade i Riksstroke i förhållande till antalet  förstagånginsjuknanden i akut stroke i diagnosregistret för slutenvården. Detta  har blivit möjligt genom särskilda körningar av all information i  diagnosregistret sedan 1987.
  Att inte  återinläggningar under strokediagnos tas med i jämförelserna beror på att det  finns varierande praxis när det gäller vilket diagnosnummer som används för en  patient som sjukhusvårdats och haft resttillstånd efter stroke. Tar man med  samtliga strokediagnoser blir underlaget därför osäkrare än om man begränsar  sig till förstagångsstroke.
Utifrån 2011  års data beräknades täckningsgraden för hela landet med denna metod vara 90,5 %.  I rutinsjukvården finns en viss överdiagnostik av stroke. Det är t ex inte  ovanligt att patienter med ospecifika symtom som akut yrsel kan få en  strokediagnos. En ingående validering har visat 6 % överdiagnostik. Tar man  hänsyn till detta är täckningsgraden på nationell nivå 96,5 %.

Så här kan ni förbättra täckningsgraden