Den första R-RCT inom stroke är avslutad

Den första R-RCT inom stroke är avslutad – säkert att ge NOAK tidigt efter en ischemisk stroke hos patienter med förmaksflimmer

I TIMING randomiserades patienter med akut ischemisk stroke och förmaksflimmer till tidig (inom 4 dagar) eller fördröjd (5-10 dagar) start av NOAK* efter strokeinsjuknandet. Hittills har det inte funnits någon säker evidens för NOAK i den här stora patientgruppen (ca 5000 patienter/år). Många strokeläkare har tvekat att starta NOAK tidigt på grund av ökad risk för hjärnblödning i akutskedet, trots att tidigt insatt behandling skulle kunna minska risk för ny ischemisk stroke.

Trots att studiestorleken blev mindre än förväntat gav TIMING ett tydligt resultat. TIMING visade att tidig start inte var sämre (non-inferior) än senarelagd start av NOAK. Resultaten bygger på analys av det förutbestämda sammansatta effektmått som inkluderade ny ischemisk stroke, symptomgivande hjärnblödning eller död inom 90 dagar. Värt att notera är att det inte inträffade ett enda fall av symptomgivande hjärnblödning under den uppföljningstiden. Antalet ischemiska stroke och dödsfall var färre när behandling startades inom fyra dagar från strokeinsjuknandet jämfört med insättning efter fem till tio dagar, men skillnaden uppfyllde inte statistiska kriterier för att påvisa överlägsenhet (superiority). Sammanfattningsvis tycks det tryggt att starta NOAK inom fyra dagar.

TIMING var en register-baserad randomiserad kontrollerad studie i vilken 888 stroke-patienter inkluderades mellan april 2017 och december 2020 vid totalt 34 strokeenheter runt om i Sverige. Samtliga patienter följdes upp via kvalitetsregistret Riksstroke efter tre månader. När all data samlats in, kontrollerats och analyserats kunde resultaten äntligen presenteras vid European Stroke Conference (ESOC) den 3 september.
Nästa steg för TIMING är fortsatta analyser och publicering av den randomiserade studiens resultat, samt analys av de patienter med akut ischemisk stroke och förmaksflimmer som registrerats i Riksstroke men som inte deltog i TIMING.

*=NOAK (Non-vitamin K antagonist oral anticoagulants) är ett samlingsbegrepp för de blodförtunnande läkemedel i tablettform som idag är de vanligast använda för långsiktig strokeförebyggande behandling vid förmaksflimmer.