Kalix sjukhus Årets Strokeenhet 2019

Pressmeddelande från Riksstroke
– Årets Strokeenhet är utsedd!

Riksstroke har återigen utsett sjukhus för ”God strokevård” utifrån data insamlat under helåret 2019.

Den klinik som utmärkte sig bäst för ”God strokevård” 2019 var strokeenheten vid
Kalix sjukhus som nu får omnämnandet ”Årets Strokeenhet 2019” av styrgruppen för Riksstroke!

Riksstroke är ett kvalitetsregister med syfte att bidra till att strokevården håller hög och jämn kvalitet i hela landet. Riksstroke är unikt bland kvalitetsregistren eftersom det innehåller en kombination av uppgifter om vård och omhändertagande, boende, patientens upplevelser både under akutskedet samt efter 3 och 12 månader efter insjuknandet.

Riksstroke har funnits sedan 1994 och varje år registreras ca 22 000 insjuknanden. Alla svenska sjukhus som vårdar strokepatienter i akutskedet deltar i registreringen. Under den tid som Riksstroke har funnits, har kvaliteten på svensk strokevård förbättrats markant. Men fortfarande finns det mycket att göra för att vården skall hålla en jämn och hög nivå på alla sjukhus i landet.

Priset har delats ut till Kalix i samband med webbinariet Riksstrokes användardag den 23 september och kommer även att presenteras i den senaste Årsrapporten från Riksstroke som webbpubliceras samma dag 23 september. Rapporten finns tillgänglig på Riksstrokes hemsida (www.Riksstroke.org, under ”Rapporter” och ”Årsrapporter”). Rapporten beskriver strokevården i Sverige på de olika sjukhusen som vårdar akuta strokepatienter. Det är den rapporten som ligger till grund för bedömningen ”Årets Strokeenhet 2019”. Riksstrokepriset kommer även att publiceras på Riksstrokes hemsida.

I årsrapporten presenteras och analyseras data för 2019. Under detta året har många aspekter på strokesjukvården i Sverige ytterligare förbättrats. Fler patienter vårdas på rätt avdelning (strokeenhet) som första vårdnivå, och fler patienter behandlas med trombektomi. Trombektomi kan vara aktuellt vid svår stroke som beror på en tilltäppning av ett stort blodkärl i hjärnan. Fortfarande finns det emellertid stora skillnader i Sverige i hur stor andel som erhåller sådan behandling. Glädjande ser vi också att prognosen efter stroke fortsätter att förbättrats, som en följd av bättre behandlingar.

Registerhållare Riksstroke
Bo Norrving
Professor
Neurologiska kliniken
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund
Tel. 070 538 11 43
bo.norrving@med.lu.se

Riksstrokekoordinator
Hannele Hjelm
Riksstroke, målpunkt PA rum 1013
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
Tel: 090-785 80 83
hannele.hjelm@regionvasterbotten.se
www.riksstroke.org

Till vänster, Hannele Hjelm, Riksstroke som delar ut diplomet årets strokeenhet 2019 till Kalix.