Kalix och Sundsvalls sjukhus får priset årets strokeenhet 2020

Pressmeddelande från Riksstroke

Årets Strokeenhet är utsedd!

Riksstroke har återigen utsett sjukhus för ”God strokevård” utifrån data insamlat under helåret 2020.

I år är det två sjukhus som utmärkte sig bäst för ”God strokevård” 2020, det är strokeenheterna vid Kalix sjukhus och Sundvalls sjukhus som får omnämnandet ”Årets Strokeenhet 2020” av styrgruppen för Riksstroke!

Riksstroke är ett kvalitetsregister med syfte att bidra till att strokevården håller hög och jämn kvalitet i hela landet. Riksstroke är unikt bland kvalitetsregistren eftersom det innehåller en kombination av uppgifter om vård och omhändertagande, boende, patientens upplevelser både under akutskedet samt efter 3 och 12 månader efter insjuknandet.

Riksstroke har funnits sedan 1994 och varje år registreras ca 20 000 insjuknanden i stroke och 8000 insjuknanden i TIA. Alla svenska sjukhus som vårdar strokepatienter i akutskedet deltar i registreringen. Under den tid som Riksstroke har funnits, har många nya behandlingar tillkommit, och kvaliteten på svensk strokevård förbättrats markant. Men fortfarande finns det mycket att göra för att vården skall hålla en jämn och hög nivå på alla sjukhus i landet.

Priset har delats ut till Kalix och Sundsvall i samband med webbinariet på Riksstrokes användardag den 14 oktober och kommer även att presenteras i den senaste Årsrapporten från Riksstroke. Rapporten finns tillgänglig på Riksstrokes hemsida (https://www.riksstroke.org/ under ”Rapporter” och ”Årsrapporter”). Rapporten beskriver strokevården i Sverige på de olika sjukhusen som vårdar akuta strokepatienter. Det är den rapporten som ligger till grund för bedömningen ”Årets Strokeenhet 2020”.

I årsrapporten presenteras och analyseras data för 2020. År 2020 var dramatiskt för sjukvården och för samhället på grund av pandemin. Pandemin innebar också en utmaning att kunna upprätthålla strokevården, och att kunna registrera i kvalitetsregistret. Glädjande nog har den akuta strokevården (inklusive registerarbetet) i stort fungerat bra trots de stora utmaningarna, och vårdkvaliteten har inte försämrats 2020 jämfört med året innan. I akutskedet har fler patienter vårdats på strokeenhet som första vårdnivå, och fler patienter har behandlats med trombektomi. Fortfarande finns det emellertid stora skillnader i Sverige i hur stor andel som erhåller sådan behandling. Det finns en osäkerhet kring hur rehabilitering och uppföljning efter det akuta skedet fungerat, vilket behöver belysas i ytterligare kvalitetsuppföljningar.

Registerhållare Riksstroke
Bo Norrving
Professor
Neurologiska kliniken
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund
Tel. 070 538 11 43
bo.norrving@med.lu.se

Riksstrokekoordinator
Hannele Hjelm
Riksstroke, målpunkt PA rum 1013
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
Tel: 090-785 87 83
hannele.hjelm@regionvasterbotten.se

Svensk startsida