Rapport 1 år efter stroke 2020

Ni kan läsa rapporten här https://www.riksstroke.org/sve/forskning-statistik-och-verksamhetsutveckling/rapporter/ovriga-rapporter-2/

Det nationella kvalitetsregistret Riksstroke har sedan 1995 årligen presenterat rapporter om den
svenska strokevårdens kvalitet. I separata rapporter beskriver vi situationen för patienter med
stroke 1 år efter insjuknandet. Fokus i dessa 1-årsrapporter ligger på kvaliteten i samhällets
långsiktiga medicinska och sociala stöd för personer som haft stroke. Den rapport vi nu
presenterar gäller personer som insjuknade i stroke 2019 och som under 2020 rapporterade sina
uppgifter till Riksstroke.
Rapporten är avsedd för personer som haft stroke och deras anhöriga; beslutfattare i regioner,
kommuner och privata verksamheter; de professioner i hälso- och sjukvård och socialtjänst som
möter personer med stroke; vissa myndigheter samt för allmänheten. Med tanke på den breda
målgruppen har vi så långt det varit möjligt försökt hålla språket fritt från facktermer.
Den här rapporten har tagits fram av Riksstrokes sekretariat och styrgrupp. Ett särskilt tack till
Kajsa Grind för den statistiska bearbetningen av data och sammanställning av underlaget för
rapporten.
Umeå i December 2021