Statistik

Resultaten från registreringen i Riksstroke presenteras för det mesta som tabeller och grafer i ett flertal rapporter som kommer ut vid olika tidpunkter under året. Stor vikt läggs vid att tabeller och grafer ska vara enkla att förstå. Främst redovisas andelar (%), men även annan deskriptiv statistik såsom medelvärde, median och konfidensintervall förekommer i redovisningarna. Redovisningen sker på sjukhus-, landstings, region och riksnivå (alla variabler presenteras ej på alla nivåer).

Vissa utvalda variabler presenteras på riksnivå uppdelat i t.ex. åldersgrupper och kön. I graferna är sjukhus med vad vi betraktar som osäkra data markerade (låg täckningsgrad eller hög andel som inte följts upp).

De uppgifter som presenteras i Riksstrokes rapporter kan vid många sjukhus behöva analyseras mer fördjupat. Sjukhus och Landsting kan också behöva följa hur olika kvalitetsindikatorer utveckals mer i realtid. Riks-Stroke har därför en statistikmodul där varje sjukhus kan följa sina egna inmatade data. Datat är aggregerat och man kan jämföra med genomsnittet på landstings-, region- eller nationell nivå. Data kan i statistikmodulen redovisas både som tabeller och i grafisk form. Riksstroke centralt kan också tillhandahålla data till sjukhusen eller landsting främst för verksamhetsutveckling, detta sker genom enskilda uttag eller via prenumerationer på data som levereras med jämna intervall exempelvis kvartalsvis.

Statistik från Riksstroke används också i Socialstyrelsens öppna jämförelser och Sveriges kommuner och landstings (SKL) redovisning av olika indikatorer i vården.