Beslutsstöd/ NAG Stroke

Beslutstöd

Nationella kliniska kunskapsstöd

https://www.nationelltklinisktkunskapsstod.se/kunskapsstod

Vårdförlopp Stroke och TIA, akut

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Stroke och TIA - tidiga insatser och vård

Vårdförlopp Stroke och TIA, uppföljning

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Stroke och TIA - fortsatt vård och rehabilitering

Post-Stroke Checklistan (PSC)

PSC är framtagen för att hjälpa vårdgivare att identifiera hälsoproblem efter stroke. Det är tänkt att man går igenom den i dialog med patienten och vid behov med hjälp av anhörig/vårdare. Checklistan ger vägledning för fortsatta åtgärder och hänvisning till rätt instans i vårdkedjan. PSC är inkluderad i vårdriktlinjen ”Stroke - uppföljning efter stroke och TIA” vilken utarbetats av den nationella arbetsgruppen för stroke. I riktlinjen finns även kompletterande frågor och en bildstödsversion. Riktlinjen hittar du här: https://www.nationelltklinisktkunskapsstod.se/globalassets/nkk/media/dokument/kunskapsstod/vardriktlinjer/riktlinje-for-uppfoljning-efter-stroke-och-tia-post-stroke-checklistan2023.pdf

Remissversioner beslutsstöd, riktlinjer

Andra dokument: