Ansökan om datauttag för forskning

Riksstroke är primärt inte ett forskningsregister. Det har dock visat sig vara en mycket värdefull kunskapsbas också för kliniskt-epidemiologisktinriktad forskning kring stroke. Riksstrokematerial utnyttjas eller har utnyttjats i flera pågående och avslutade avhandlingsarbeten.

För närvarande finns forskare i Uppsala, Lund, Umeå, Enköping, Stockholm och Örebro som är mer långsiktigt knutna till Riksstroke. Dessutom arbetar forskare på flera andra orter med Riksstrokedata.

Det databasmaterial forskarna arbetar med är i samtliga fall anonymiserat, d.v.s. det går inte att via namn eller födelsenummer identifiera enskilda individer.

Länk till Ansökan_forskaruttag_2019.1

Observera att äldre versioner dataansökningsblanketter är ogiltiga 

Länk till Förbehåll vid utlämning ämnade av personuppgifter från Riksstroke

Är du forskare och intresserad av att använda Riksstroke i din forskning? Längre ner finner du en snabbguide för registerforskare för hur du kan gå till väga för att ansöka om att få använda kvalitetsregisterdata. Läs också vägledning och rekommendationer för utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter för forskning för en beskrivning av hur användning av kvalitetsregisterdata för forskning går till, vilka som kan få tillgång till data och vad som gäller för de flesta register.

På webbsidan www.kvalitetsregister.se hittar du kontaktinformation till alla kvalitetsregister och hänvisningar till deras webbsidor samt en valideringshandbok. Nationell registerservice hos Socialstyrelsen tillhandahåller en förteckning över registren och deras variabler, www.socialstyrelsen.se. Du kan också kontakta något av de regionala registercentren eller regionala cancercentren för information.

Snabbguide registerforskare

Vägledning kring forskningsutlämnande – Riksstroke

Riksstroke policy författarskap