Registreringar

Samtliga 72 sjukhus som tar emot akuta strokepatienter deltar i Riksstroke. Sedan Riksstrokes start 1994 har antalet sjukhus med akutinläggning av strokepatienter minskat med 14 stycken.

Under 2017 registrerades 21 200 vårdtillfällen för akut stroke i Riksstroke (figur 9). Sedan Riksstrokes start 1994 har 510 032 insjuknanden inkluderats i registret.

Antalet registrerade vårdtillfällen 2017 var 579 färre än 2016 (tabell 16). Under de senaste sju åren(2017 jämfört med 2010) har antalet registrerade fall av stroke minskat med 4 112 patienter; 3 996 färre patienter med ischemisk stroke och 116 färre patienter med hjärnblödning. Minskning ses både för förstagångs-och återinsjuknanden. Kumulerat är antalet mindre ischemiska stroke under 2011 fram till 2017 14 087 patienter med 2010 som jämförelseår. Minskningen kumulativt är 4 283 mindre fall för ischemiska stroke med förmaksflimmer, och 9 804 färre fall utan förmaksflimmer.Det absoluta antalet stroke minskar således i Sverige, trots en ökande folkmängd och trots att antalet äldre i befolkningen ökar. Minskningen är sannolikt reell och indikerar framgångar för primär-och sekundärpreventionen av stroke.

Antalet registrerade patienter påverkas av täckningsgraden. För 2017 års data var täckningsgraden för hela riket 89 %, liknande som under åren 2010 till 2017; täckningsgraden för dessa år har varit konstant. Riksstroke är ett sjukhusbaserat register, och täcker inte in patienter som insjuknar på särskilda boenden och inte kommer till sjukhus, patienter som avlider utan att komma till sjukhus, och patienter som endast ses inom primärvård. Det finns inte stöd för att de andelar av alla stroke som inte registreras i Riksstroke skulle ha ändrat sig under de aktuella åren. Det är osannolikt att 59 ett minskat antal stroke skulle bero på att befolkningens vårdsökande för misstänkt stroke minskat, likaså att praxisskillnader i diagnostik och diagnossättning förskjutits i riktning mot ett mindre antal patienter med strokediagnos. I tabell 16 redovisas data för antalet registreringar per landsting/region för åren 2012–2017.
Trenden är nedåtgående för de flesta landsting under denna tidsperiod. I tabell 17 redovisas antal registrerade vårdtillfällen per sjukhus. Majoriteten av sjukhusen har färre registrerade fall jämfört med närmast föregående år. För 2017 sågs ett minskat antal registreringar på 18 % eller mer vid7 sjukhus jämfört med 13 sjukhus föregående år. För 8 sjukhus uppgick minskningen till mer än 50 patienter.