Registreringar

Samtliga 72 sjukhus som tar emot akuta strokepatienter deltar i Riksstroke. Sedan Riksstrokes start 1994 har antalet sjukhus med akutinläggning av strokepatienter minskat med 14 stycken.

Under 2016 registrerades 21 797 vårdtillfällen för akut stroke i Riksstroke (figur 7). Sedan Riksstrokes start 1994 har 488 816 patienter inkluderats i registret.

   Figur 7. Figuren visar antalet registreringar i Riksstroke 1994–2016, uppdelad på förstagångs- och återinsjuknanden.

Antalet registrerade vårdtillfällen 2016 var 1 032 färre än 2015 (tabell 16). Under de senaste sex åren har antalet registrerade minskat med 3 311 patienter. Enligt Socialstyrelsens patientadministrativa register (PAR) har antalet vårdtillfällen för stroke minskat med ca 1 % per år under den senaste tioårsperioden, trots att antalet äldre i befolkningen ökar. Om risken att insjukna i stroke minskar skulle det indikera framgångar för primär- och sekundärpreventionen av stroke. Riksstrokes data talar för en möjlig reell fortsatt minskning i insjuknanderisk.

Det är osannolikt att ett minskat antal stroke skulle bero på att befolkningens vårdsökande för misstänkt stroke minskat, likaså att praxisskillnader i diagnostik och diagnossättning förskjutits i riktning mot ett mindre antal patienter med strokediagnos. Antalet registrerade patienter påverkas också av täckningsgraden. För 2016 års data var täckningsgraden för hela riket 89 %, liknande som de två föregående åren.

I tabell 16 redovisas data för antalet registreringar per landsting/region för åren 2011–2016. Trenden är nedåtgående för de flesta landsting under denna tidsperiod. I tabell 17 redovisas antal registrerade vårdtillfällen per sjukhus. Majoriteten av sjukhusen har färre registrerade fall jämfört med närmast föregående år. För 2016 sågs ett minskat antal registreringar på 18 % eller mer jämfört med 2015 vid 13 sjukhus. För 9 sjukhus uppgick minskningen till mer än 50 patienter.