Registreringar

Samtliga 72 sjukhus som tar emot akuta strokepatienter deltar i Riksstroke. Under 2018 registrerades 21 124 vårdtillfällen för akut stroke i Riksstroke (figur 13). Sedan Riksstrokes start 1994 har 531 156 patienter inkluderats i registret.

Antalet registrerade vårdtillfällen 2018 var 92 färre än 2017 (tabell 16). Under de senaste åtta åren (2018 jämfört med 2010) har antalet registrerade fall av stroke minskat med ca 4 200 patienter; 4 038 färre patienter med ischemisk stroke och 160 färre patienter med hjärnblödning. Minskning ses både för förstagångs- och återinsjuknanden.
Det absoluta antalet stroke minskar således i Sverige, trots en ökande folkmängd och trots att antalet äldre i befolkningen ökar. Minskningen är sannolikt reell och indikerar framgångar för primär- och sekundärpreventionen av stroke. Täckningsgraden har inte varierat nämnvärt för de aktuella åren, och är 89 % för 2018, samma nivå som åren innan.
I tabell 16 redovisas data för antalet registreringar per landsting/region för åren 2013–2018. Trenden är nedåtgående för de flesta landsting/regioner under denna tidsperiod. I tabell 17 redovisas antal registrerade vårdtillfällen per sjukhus. Majoriteten av sjukhusen har färre registrerade fall jämfört med närmast föregående år. För 2018 sågs ett minskat antal registreringar på 18 % eller mer vid fyra sjukhus jämfört med sju sjukhus föregående år. För fem sjukhus uppgick minskningen till mer än 50 patienter.