Registreringar

Samtliga 72 sjukhus som tar emot akuta strokepatienter deltar i Riksstroke. Under 2019 registrerades 21 090 vårdtillfällen för akut stroke i Riksstroke (figur 13). Sedan Riksstrokes start 1994 har 552 246  patienter inkluderats i registret.

Antalet registrerade vårdtillfällen 2019 var 34 färre än 2018 (tabell 16). Under de senaste åtta åren (2019 jämfört med 2010) har antalet registrerade fall av stroke minskat med ca 4 468 patienter; 4 017 färre patienter med ischemisk stroke och 259 färre patienter med hjärnblödning. Minskning ses både för förstagångs- och återinsjuknanden.
Det absoluta antalet stroke minskar således i Sverige, trots en ökande folkmängd och trots att antalet äldre i befolkningen ökar. Minskningen är sannolikt reell och indikerar framgångar för primär- och sekundärpreventionen av stroke. Täckningsgraden har inte varierat nämnvärt för de aktuella åren, och är 89 % för 2019, samma nivå som åren innan.
I tabell 16 redovisas data för antalet registreringar per landsting/region för åren 2012–2019. Trenden är nedåtgående för de flesta landsting/regioner under denna tidsperiod. I tabell 17 redovisas antal registrerade vårdtillfällen per sjukhus. Majoriteten av sjukhusen har fler registrerade fall jämfört med närmast föregående år. För 2019 sågs ett minskat antal registreringar på 18 % eller mer vid sex sjukhus jämfört med fyra sjukhus föregående år. För sex sjukhus uppgick minskningen till mer än 50 patienter.