Registreringar

Samtliga 72 sjukhus som tar emot akuta strokepatienter deltar i Riksstroke. Under 2020 registrerades 19 997 vårdtillfällen för akut stroke i Riksstroke (figur 13). Sedan Riksstrokes start 1994 har 572 243  patienter inkluderats i registret.

Antalet registrerade vårdtillfällen 2020 var 1 093 (5 %) färre än 2019 (Tabell 16). Det minskade
antalet registreringar under 2020 sammanhänger med covid-19-pandemin, och beskrivs närmare
i avsnitt 2.6 nedan.
I Tabell 16 redovisas data för antalet registreringar per region för åren 2012–2020.  Minskningen i antalet registreringar
uppvisade variationer mellan regioner och sjukhus. För 2020 sågs ett minskat antal registreringar
på 18 % eller mer vid två sjukhus jämfört med sex sjukhus föregående år. För nio sjukhus uppgick
minskningen till mer än 50 patienter