Registreringar

Stroke

Under 2022 rapporterade 71 av de 72 sjukhus som tar emot akuta strokepatienter i Riksstroke.
Under 2022 registrerades 20 115 vårdtillfällen för akut stroke i Riksstroke (Figur 13). Sedan
Riksstrokes start 1994 har 612 586 vårdtillfällen inkluderats i registret.

Under det senaste decenniet har antalet strokepatienter minskat, trots en ökande befolkning.
Antalet registrerade vårdtillfällen 2022 var 113 färre än 2021 (Tabell 16).

I Tabell 16 redovisas data för antalet registreringar per region för åren 2012–2022.

TIA

Under 2022 registrerades 8 797 vård- eller besökstillfällen för TIA i Riksstroke. Antalet
vårdtillfällen var 164 färre än för 2021. Som jämförelse kan nämnas att motsvarande siffror för
stroke för helåret 2022 var 20 115 vårdtillfällen vid 71 sjukhus. Av alla stroke var 17 431
ischemiska stroke, vilket betyder att förhållandet ischemiska stroke till registrerade TIA numera
är cirka 2:1. En tidigare gjord skattning att antalet patienter med TIA i Sverige, cirka 10 000,
kvarstår