3-årsrapport 2023 utgiven 2024

Det nationella kvalitetsregistret Riksstroke har sedan 1995 årligen presenterat rapporter om den
svenska akuta strokevårdens kvalitet. Fokus i denna 3-årsrapport ligger på kvaliteten i samhällets långsiktiga medicinska och sociala stöd för personer som haft stroke. Den rapport vi nu presenterar gäller personer som insjuknade i stroke 2020 och som under 2023 rapporterade sina uppgifter till Riksstroke.

Riksstrokes 3-årsrapport är världsunik genom sin uppföljning av en mycket stor andel av de som
överlever en stroke och kan berätta om sin situation i det längre perspektivet. Någon motsvarande kontinuerlig nationell uppföljning finns inte, såvitt vi vet, i något annat land.

Rapporten är avsedd för personer som haft stroke och deras anhöriga; beslutfattare i regioner,
kommuner och privata verksamheter; de professioner i hälso- och sjukvård och socialtjänst som
möter personer som haft stroke; vissa myndigheter samt för allmänheten. Med tanke på den
breda målgruppen har vi så långt det varit möjligt försökt hålla språket fritt från facktermer.
Den här rapporten har tagits fram av Riksstrokes kansli och styrgrupp. Ett särskilt tack till Agnes
Holma Weister och Fredrik Jonsson för den statistiska bearbetningen av data och sammanställning av underlaget för rapporten.

Länk till rapport https://www.riksstroke.org/wp-content/uploads/2024/06/Riksstroke-3-ar-efter-stroke.pdf

För Riksstrokes styrgrupp och kansli

Mia Von Euler