Vanliga frågor och svar

Registreringsfrågor

Hur registrerar man patienter med F i personnumret?

Svar:
Om patient saknar personnummer ska personens samordningsnummer
eller reservnummer registreras.
Ett Reservnummer är 12 siffrigt löpnummer eller ett datum med en bokstav i de 4 sista siffrorna. Avvakta i möjligaste mån registrering av reservnummer eftersom reservnumret i de allra flesta fall är tillfälligt.
Samordningsnummer består liksom personnummer av tio siffror. De inledande sex siffrorna utgår från personens födelsetid.

Hur registrerar man om trombektomi påbörjats men fått avbrytas?

Svar:
Om behandlingen har påbörjats men avbrutits/inte fullföljts anges svarsalternativ 1=ja. Detta gäller även vid trombolys, om behandling påbörjad anges svarsalternativ 1 =ja, gäller även om endast bolusdos är given.

Patienten får strokesymtom på vårdavdelning. Ska man kryssa trombolyslarm då?

Svar:
Ja, Trombolyslarm kan startas på sjukhuset om patienten insjuknar där. Obs Viktigt att utforma rutiner för larm inom sjukhuset.

Patienten talade i telefon kl.16. Nästa dag hittades han okontaktbar. Vilken dag blir insjuknande dag

Svar:
Ange den dag som patienten senast var utan symtom som insjuknande dag.

NIHSS: Läkare har skrivit t.ex.10-11 poäng, vilket ska jag fylla i?

Svar:
Fyll i det högre värdet.

Patienten är ordinerad T.Clopidogrel, men har själv slutat med behandlingen för flera månader sedan. Hur kryssa?

Svar:
Om patienten har slutat med behandlingen för flera månader sedan kan det inte räknas som att han har behandling registrera 2 = nej

Varför ny punkt ang. ny- eller återinsättning perorala antikoagulantia under vårdtiden? Varför ska detta vara med och framförallt hur ska informationen användas?

Svar:
Vi önskar att få mer detaljerade data på detta, eftersom en del data talar för att antikoagulantia ibland utsätts och inte återinsätts trots att det borde varit motiverat. Vi önskar också se på praxis i landet när antikoagulantia sätts in eller återinsätts, eftersom det verkar föreligga stora variationer. En ytterligare anledning är den randomiserade studien TIMING som sker inom ramen för Riksstroke och som startar snart: patienter som ingår i studien randomiseras till tidigare (<4 dagar) eller senare (>4 dagar) insättande av antikoagulantia.

Varför lokalisation hjärnblödning?

var:
Dödlighetsdata har visat stora och delvis oförklarade skillnader i dödlighet efter hjärnblödning. Prognos vid hjärnblödning varierar med lokalisation av blödningen, och de djupa blödningarna i storhjärnan har också en delvis annan orsak än de ytliga/lobära. Vi har bedömt att detta är en viktig uppgift att registrera, och data bör vara enkelt att utläsa av röntgenutlåtandet.